.

.

Създаден по проект BG05М2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран със средства на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

.

.

Интерактивен учебен комплект по български език като чужд – нива А1 и А2

Съдържание:

 • учебно помагало с 18 теми, всяка от които съдържа: начален видеоматериал за запознаване с темата и езикови упражнения, общо 165 за цялото помагало

 • електронна учебна тетрадка с 90 допълнителни упражнения по включените езикови проблеми

 • електронен учебен речник.

 

Interactive learning set for Bulgarian as a foreign language – levels A1 & A2

Content:

The course consists of 18 modules, Workbook and a dictionary. Each module offers tutorial, video-clips with subtitles and grammar exersises, total 165 for the entire course. The workbook contains 90 additional exercises on relevant language problems.

The learning management system Moodle included in the course offers self-monitoring of the learning progress and results.

The video course could be used for training with a teacher and for self-study too.

Author: Prof. Svetozara Halacheva PhD

Developer: Edimit Ltd.

 

  Skip available courses

  Available courses

  1. To enter the site you need to make registration

  2. Affter enter the Demo lesson you need to click ''Enrol me'' button